Heving av bilkjøp - selger vant i tvist

Selger solgte sin bil til kjøper for 50 000,- sommeren 2014. Bilen var 13 år gammel og hadde gått nesten 300 000 km, og bilen ble solgt «som den var».

Krevde heving av bilkjøpet

To måneder etter kjøpet oppstod det problemer med bilens motor, og kjøper krevde å få heve kjøpet. Tønsbergadvokatene hjalp han i saken for Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Selger vant frem, og det ble dermed ikke noe heving av bilkjøpet.

Kjøper fremholdt at det var omfattende problemer med bilens motor, som ville kreve et bytte av hele motoren. Dette ville koste tilsvarende kjøpesummen på bilen. Det var fremlagt en NAF test  og  en sakkyndig erklæring. Erklæringen sa ingen ting om hva som var feil med motoren eller årsaken til disse, men fremholdt samtidig at det var åpenbart at mangelen forelå på kjøpstidspunktet. Selger bestred dette, da han ikke hadde hatt noen problemer med bilen i hans eiertid.

Det følger av kjøpsloven § 19 første ledd:

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,

b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Det er videre et krav om at mangelen forelå ved levering, jf. kjøpsloven § 21 første ledd, jf. § 13 jf. § 6 annet ledd.

Bevisbyrden ved heving av kjøp

Det er den som hevder å ha et krav, kjøperen, som har bevisbyrden for at vilkårene i ovennevnte bestemmelser er oppfylt.

Forbrukertvistutvalget kom til at det ikke forelå noen kjøpsrettslig mangel ved bilen. Motorproblemene oppstod to måneder og omkring 10 000 km etter overtakelsen. På den bakgrunn kunne det ikke legges til grunn at årsaken til motorfeilen forelå på overtakelsestidspunktet. Den dokumentasjonen som var fremlagt av kjøper var ikke tilstrekkelig til å si at mangelen forelå på kjøpstidspunktet. Slik Forbrukertvistutvalget så saken kunne motorfeilen ha oppstått som følge av slitasje, brukerfeil eller annet. Det var således ikke sannsynliggjort at mangelen utgjorde en kjøpsrettslig mangel.

Dersom du kommer i en lignende situasjon, kontakt Tønsbergadvokatene for en vurdering av saken din. Enten du er kjøper eller selger vil du ofte ha rettshjelpsdekning på bilforsikringen din. Den vil dekke hovedvekten av advokatkostnadene.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om bilkjøp

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Retting av mangler etter kjøp av bil
Fuktskade i bobil