Bruktbil-garanti kan utgjøre en falsk trygghet

Ofte gir selger en bruktbil-garanti ved kjøp av bruktbil. Bruktbilgarantien kan også være gitt av bilprodusenten. Slike garantier varierer ofte i innhold, og kan utgjøre en falsk trygghet. 

Dersom du kjøper bruktbil med bruktbil-garanti, er det viktig at du setter deg inn i hva garantien dekker.

Hva er egentlig en bruktbil-garanti?

Som forbruker har du visse grunnleggende rettigheter som følger av forbrukerkjøpsloven. Disse rettighetene er ufravikelige for selger. Bruktbilgaranti er imidlertid ikke en rettighet etter forbrukerkjøpsloven. En bruktbilgaranti er derfor noe selgeren eller produsenten kan velge å gi deg. Bruktbilgarantien utgjør en avtale mellom selger og kjøper, som sier at selger påtar seg et ansvar for visse feil og mangler som viser seg innen en viss tidsfrist. For at det skal dreie seg om en reell bruktbilgaranti må selgers ansvar rekke lenger enn det du allerede har krav på etter forbrukerkjøpsloven.

Kan utgjøre en falsk trygghet

Bruktbilgarantier skal gi deg som bilkjøper en ekstra trygget. I utgangspunktet skal en bruktbilgaranti gi deg flere rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Vanligvis består disse rettighetene i at du kan gjøre gjeldende flere krav mot selger, og at du har mulighet til å gjøre kravene gjeldende innenfor et lengre tidsrom enn det som følger av lovgivningen.

Det viser seg imidlertid at bruktbilgarantier ofte utformes så vagt og med så mange begrensninger, at de i realiteten ikke utgjør noen ekstra trygghet. Ved valg av tolkningsalternativer stiller ofte selger sterkt ettersom det er han som har utformet garantien. Som kjøper er det derfor viktig at du gjennomgår garantien nøye, og at avklarer eventuelle uklarheter med selger i forkant av kjøpet.

Reklamasjon er avgjørende  

Å fremme en reklamasjon mot selger er en grunnleggende forutsetning for at du skal få medhold i for eksempel et krav om reparasjon av bilen. Dette gjelder uavhengig av om du fremmer kravet på bakgrunn av rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven eller rettighetene som følger av bruktbilgarantien. Det er altså helt nødvendig og avgjørende at du sender en melding til selger der du gjør gjeldende mangelen og/eller kravet. Videre er det en forutsetning for at du skal få medhold at reklamasjonen er fremmet innenfor visse frister. Reklamasjonsfristene kan imidlertid være ulike etter bruktbilgarantien og etter forbrukerkjøpsloven.

To ulike frister

Etter forbrukerkjøpsloven må reklamasjonen være fremsatt innen utløpet av to ulike frister; den relative reklamasjonsfristen og den absolutte. Relative reklamasjonsfrist innebærer at kjøperen må reklamere ”innen rimelig tid” etter at han/hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Den relative reklamasjonsfristen kan likevel ikke være kortere enn to måneder. Den absolutte reklamasjonsfristen angir det seneste tidspunkt reklamasjonen kan fremsettes. For biler er den absolutte reklamasjonsfristen fem år. Bruktbilgarantien kan utvide reklamasjonsfristene i forhold til det som følger av forbrukerkjøpsloven. Derimot kan det ikke avtales i bruktbilgarantien at reklamasjonsfristen skal være kortere enn det som følger av lovgivningen. En slik bestemmelse vil være ugyldig.

Har du spørsmål om bruktbil-garanti?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Selger hadde justert kilometerstanden
Sjekk alltid vilkårene i din bruktbilgaranti