Hva gjør du om bobilen du har kjøpt er fuktskadet?

Det er et kjent problem at mange bobiler får fuktskader etter noen år i bruk. Ved kjøp av brukt bobil opplever mange at bobilen har større skader enn det de ble informert om da de kjøpte bobilen.

Fukt kan gi omfattende skader som medfører dyre reparasjoner. Her kommer noen tips om hvordan du går fram overfor tidligere eier dersom du oppdager at bobilen er fuktskadet.

Kjøpt bobil fra forhandler eller privat?

Et salg mellom privatperson og en som driver med salg av bobil som del av sin næringsvirksomhet, regnes som forbrukerkjøp. Loven skal verne om deg som forbruker og gir deg økte rettigheter. En forbruker har lengre tid til å områ seg før du må melde kravet. Det er også lavere terskel for å få krav overfor selger. Det skal mindre til for å få rett til å heve hvis du er forbruker. Ved forbrukerkjøp kan loven ikke fravikes ved avtale. Det vil si at du kan se bort fra ansvarsfraskrivelser i kontraktsvilkårene.

Hvis du handler på auksjon eller med forhandler og selger også er privatperson, kan du velge å rette kravet ditt mot mellommannen. Vær oppmerksom på at du ikke kan rette kravet til mellommannen dersom selgeren er næringsdrivende. Da må du rette kravet til den som tidligere eide bobilen som er fuktskadet. Det kan derfor lønne seg å undersøke selgeren selv om du kjøper av mellommann. Et selskap som er konkurs eller et dødsbo kan det være vanskelig å kreve noe av!

Om bobilen er fuktskadet – reklamér til selger i tide

I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen to måneder fra du oppdager mangelen. Den absolutte fristen for å reklamere over kjøp av en bobil er fem år fra den ble overlevert. I andre kjøp krever kjøpsloven at kjøper reklamerer innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Da vurderes det konkret om reklamasjonen er levert i tide.
Det kan være risikabelt å vente for lenge med å melde fra til selger. Mange bruker tid på å finne ut hvor omfattende skaden er fra de først merker at det er noe som er feil. De kjenner kanskje at det lukter i bobilen eller at klærne ikke tørker når de henges opp i bobilen. Deretter bestemmer de seg for å ta ned en plate for å kikke inni veggen. Det er først da en kan oppdage at den er fuktskadet, råte og mugg. I andre kjøp enn forbrukerkjøp kan dette være for sent.

Noen ønsker å ta kontakt med et verksted eller en bilfagkyndig for å vurdert skadeomfanget. I rettspraksis er det ikke akseptert at kjøperen venter med å reklamere til skaden har vært utredet av en sakkyndig. Hvis du venter med å sende reklamasjon til selger, kan du tape kravet på prisavslag, heving og erstatning. Det kan derfor være lurt å sende en melding til selger allerede på det tidspunktet du først oppdager at det er noe galt, det vil si i det du kjenner lukt eller andre indikasjoner på fukt.

Hvordan reklamerer du på brukt bobil?

Det er tilstrekkelig at du sender en såkalt «nøytral reklamasjon». I denne må det fremgå hva du har oppdaget og at du ønsker å gjøre mangelen gjeldende. Du trenger ikke å spesifisere hva du krever i erstatning/ prisavslag på dette tidspunktet i saken. Formålet med å varsle selgeren på et tidlig stadium er at selgeren skal få mulighet til å undersøke bobilen og adgang til å tilby retting før feilen blir utbedret.

Hva må selger opplyse om ved salg av bobil?

Bobilen har mangel når selgeren har brutt sin opplysningsplikt.
I forbrukerkjøp må selgeren opplyse om forhold ved bobilen som han burde kjenne til. I andre kjøp er det nok at selgeren ikke har opplyst om forhold som han måtte være kjent med. Det vil si at en forhandler som selger til privatperson har en mye strengere plikt til å gi opplysninger til kjøperen enn en privatperson.
Selger plikter å gi opplysninger som kan ha betydning for kjøperen. Et eksempel på hva en selger må opplyse om er at bobilen tidligere har vært kondemnert. Domstolene har i flere avgjørelser vurdert at kondemnering er et slikt vesentlig forhold som klageren hadde grunn til å regne med å få opplysning om, og at unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Et annet eksempel er om bobilen har vært i en større kollisjon. Det kan innebære en risiko for skader som kjøperen bør få vite om.
Dersom selgeren ikke har målt fukt og heller ikke sett tegn til fukt, vil selgeren gå fri for ansvar. Men selgeren må opplyse om det han har sett. Dersom selger er kjent med at bobilen har hatt en lekkasje tidligere, må det opplyses om ved salg.

Skjulte feil på bobil

Problemet med en fuktskadet bobil er at skadene ofte er skjult. Selv om fukten har vært der i lengre tid, kan selgeren være ukjent med skaden. Ved eldre bobiler må du forvente at det kan være noe fukt. For at en forbruker skal ha et krav mot selger, må det bevises at bobilen er dårligere enn det du hadde grunn til å forvente. I andre kjøp må bobilen vise seg å være vesentlig dårligere. Kjøper du fra en privatperson og du oppdager skjult fukt, har du altså ikke nødvendigvis et krav mot selger. I andre kjøp enn forbrukerkjøp må skaden ha et større omfang.
Det er en rekke avgjørelser der kjøpere har fått medhold i krav om prisavslag, heving og erstatning på grunn av fuktskader. Årsaken til det er nettopp at fuktskaden fort kan bli svært omfattende. Hvis skaden skyldes fukt som var til stede ved overleveringen, er det en mangel.

Beviskrav ved krav etter kjøp av bobil

Den som krever noe må bevise at en har et krav. Det vil si at det er kjøperen som må stå for utgiftene ved innhenting av fagkyndige uttalelser, fukttester, bilder osv for å dokumentere mangelen. Det er ikke et krav at en innhenter en sakkyndig rapport som beskriver mangelen, men mangelen skal sannsynliggjøres, og da er det viktig at kildene er nogenlunde presise. Hvis du får en epost fra bilmekanikeren, hvor det står at fukten er så omfattende at bilen må kondemneres, så er det tilstrekkelig. Sørg imidlertid for at uttalelsen vil stå ved lag. Husk at bilmekanikeren blir ditt vitne i en senere tvist. Da er det viktig at mekanikeren vet hva han snakker om og vil stå ved det.
I mange tilfeller vil selgeren påberope seg at han opplyste om forholdene ved kjøpet. Selgeren kan si at han nevnte noe om at bilen var fuktskadet på visning eller han kan hevde at han viste fram en fukttest som viste at det var fukt i bobilen. I en nyere avgjørelse fra Forbrukertvistutvalget var kjøperen og selgeren uenige om hvilken fukttest som lå ved kjøpekontrakten. Da mente utvalget at det var selgeren som skulle ha sørget for å skrive i kontrakten at det var den siste fukttesten som ble fremlagt. Det var altså ikke nok å krysse av for at fukttest var overlevert til kjøperen. Det måtte også stå datoen på testen i kjøpekontrakten.

Hva kan du kreve ved mangel på bobil? Lønn for jobben eller dekket regning på merkeverksted?

Dersom det foreligger en mangel, kan du ha rett til utbedring, prisavslag, heving eller erstatning.
Selger har rett til å forsøke å utbedre feilen. Du kan altså ikke kreve at utbedringen skjer på et merkeverksted dersom selgeren har et fornuftig forslag som vil løse problemet. I forbrukerkjøp har selgeren i utgangspunktet rett til å forsøke å rette to ganger. Hvis problemet vedvarer, kan du kreve prisavslag i stedet.
Hva du kan kreve i prisavslag beror på hvor store utbedringskostnadene er. Hvis du gjør jobben på egen hånd, får du ikke krav på lønn for strevet.
I forbrukerkjøp kan forbrukeren kreve heving hvis mangelen ikke er uvesentlig. En forbruker skal slippe å måtte utbedre feil og kreve erstatning. Ved kjøp mellom to privatpersoner kan kjøperen bare kreve heving hvis mangelen er vesentlig. Det er flere momenter som vurderes i spørsmålet om det er adgang til heving: en må se på størrelsen på utbedringskostnadene, men også ulempen ved retting og selgerens grad av skyld.
En kjøper kan i visse tilfeller ha rett til erstatning. Det kreves imidlertid at kjøperen har hatt et økonomisk tap. Bryderi og tidsbruk generelt kan altså ikke erstattes. Det vanlige er at en får dekket utgifter som kan dokumenteres, slik som kostnader ved kjøp av ekstradeler, økt strømbruk, reparasjoner, sakkyndigrapport, bruk av advokat og lignende.

Hva gjør du om selgeren av bobil ikke vil gå med på kravet?

Hvis selgeren nekter å gå med på kravet, må du gå til rettslige skritt. Også her er det viktig å ikke vente for lenge. Kravet kan gå tapt ved passivitet fra kjøperens side. Selv om du har reklamert da du oppdaget at bobilen var fuktskadet, må du sørge for å la selgeren vite at du tenker å forfølge saken videre.
Hvis begge parter har vært representert ved advokat og tvistesummen er på mer enn 125 000,-, kan du gå direkte til tingretten med kravet. Ved lavere summer, eller om en av partene ikke har hatt advokat i saken, må kravet reises for Forliksrådet eller Forbrukerrådet, som vil forsøke å mekle mellom partene. Forliksrådet kan avsi dom dersom en av partene krever det. Forbrukerrådet kan, dersom en av partene ønsker det, sende saken videre til Forbrukertvistutvalget, som kan fatte en avgjørelse i saken som er like bindende som en dom. I Forbrukertvistutvalget blir en ikke idømt saksomkostninger, men den som ikke får medhold i kravet har adgang til å ta saken videre til domstolen.

Har du spørsmål om fuktskadet bobil? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Hevet kjøp av bobil med fuktskader
Bobil med rustskader