Bilulykke i utlandet - syklist fikk erstatning etter skade i Spania.

Tønsbergadvokatene ble kontaktet av en kvinne som hadde syklet i Spania og blitt påkjørt av en bil. Kvinnen var profesjonell syklist og var i Spania for å trene.

Skade fra bilulykke i utlandet

I sammenstøtet fikk hun en skade i den ene skulderen og et skadet ben. Det førte til at hun måtte utebli fra flere konkurranser.

Spansk forsikringsselskap 

Ettersom det var et spansk forsikringsselskap som hadde ansvarsdekning for bilen, ble det oppnevnt en representant i Norge som kravet kunne rettes mot.

Tønsbergadvokatene beregnet kravene på erstatning for lidte utgifter, ménerstatning og tapte inntekter i form av reduserte sponsorinntekter og premier, men svarene lot vente på seg. Etter hvert sa selskapet seg villig til å dekke den ødelagte sykkelen, men avviste de øvrige kravene fordi de mente de ikke var tilstrekkelig dokumentert.

Da tok vi ut forliksklage med krav om dom for erstatning. Det gjorde at selskapet ble nødt til å forholde seg til en norsk rettsprosess og ta stilling til kravene. Før rettsmøtet sa det spanske selskapet seg villig til å dekke kvinnens tapte inntekter, deler av det varige ménet og noen av kvinnens utgifter. Saken ble forlikt uten rettslig behandling for domstolen.

Ansvarsgrunnlag for bilulykke i utlandet

Det er den skadevoldende bilens ansvarsselskap som skal dekke tapet etter en trafikkulykke. Uten å kunne språket og kjenne til rettsvesenet i landet der ulykken skjer, vil skadelidte ha begrensede muligheter for å fremme et krav. EUs 4. motorvogndirektiv skal sørge for at skadelidte har adgang til å fremme kravet fra sitt eget hjemland. Etter direktivet er selskapene i medlemslandene forpliktet til å ha en representant i skadelidtes land. Representanten har ikke myndighet til å ta stilling til ansvarsspørsmålet eller utmåle erstatningens størrelse, men videreformidler kravet til selskapet i utlandet. Det skal gjøre det enklere for skadelidte å fremme kravet.

Verneting

Hvis det ikke kommer til enighet med selskapet, blir spørsmålet om en skal gå til rettslige skritt for å fremme kravet. Etter Luganokonvensjonen har skadelidte adgang til å gå til sak for en domstol i sitt eget hjemland. Det vil ofte være en fordel for skadelidte å prosedere saken i det landet hvor en bor, på sitt eget språk. Ofte forenkler det tilgangen til bevisene.

Lovvalg

Saken skal som hovedregel behandles etter lovene i det landet der ulykken skjedde. Det gjelder imidlertid ikke dersom både skadevolder og skadelidte bor i et annet land. Dersom det er klart at saken har sterkere tilknytning til et annet land enn skadestedet, kommer dette landets rett til anvendelse.

Det kan være vanskelig å nå fram med erstatningskrav etter bilulykke i utlandet.

Har du spørsmål om bilulykke i utlandet? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Kontakt advokat Alexander Dunsby
E-post  dunsby@advokat.no, telefon 932 22 953

Relaterte saker:

Erstatning etter bilulykke – hvordan går jeg frem?
Trafikkskadet – slik kan du få høyere erstatning