Forsikringsdekning ved personskade?

Dersom du får en personskade vil du ofte bli påført et økonomisk tap. Det finnes forskjellige typer forsikringsdekning som kan gi erstatning ved personskade.

Forsikringsdekning gjennom arbeid

Du kan ha forsikring tegnet av arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere tegner gode forsikringer for sine ansatte som blir skadet på jobb og i fritid. Videre kan du ha forsikringer gjennom forbund eller foreninger som du er medlem av. Til slutt kommer dine egne private forsikringer.

Forsikringsdekning ved trafikkuhell

Skades du i en trafikkulykke vil du være dekket under bilens ansvarsforsikring. Denne gjelder enten du sitter i bilen eller blir påkjørt av den som syklist, fotgjenger eller annen trafikant. Det er et såkalt objektivt ansvar etter bilansvarsloven. Det betyr at det utbetales erstatning selv om bilen ikke er skyld i skaden. Dersom du som skadelidt har medvirket til skaden kan forsikringsselskapet kreve avkortning i erstatningsutbetalingen, men det er grenser for hvor mye de kan avkorte.

Bilens ansvarsforsikring dekker blant annet menerstatning for varig medisinsk skade og erstatning for inntektstap og annet økonomisk tap, herunder utgifter til advokat.

Yrkesskade

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det betyr at du er dekket av en forsikring dersom du blir skadet på jobb.

Ved yrkesskader er det også et objektiv ansvar, slik at du har krav på erstatning uavhengig av om noen er ansvarlig for skaden. Grunnvilkåret for dekning er at du under arbeid i arbeidstiden mens du utførte arbeid har vært utsatt for en ulykke som har gitt deg en personskade.

Yrkesskadeforsikringen dekker, som ved bilansvar, blant annet menerstatning for varig medisinsk skade og erstatning for inntektstap og annet økonomisk tap, herunder utgifter til advokat.

Fritidsskade

Det er mange arbeidsgivere som tegner forsikring for sine ansatte som gjelder i deres fritid. Det er viktig å sjekke ut om du har slik forsikring. Disse forsikringene gir ofte like god dekning som om man blir skadet på jobb eller i en trafikkulykke.

Ulykkesforsikringer tegnet gjennom arbeidsgiver eller foreninger kalles kollektive ulykkesforsikringer. Disse dekker normalt kun utgifter og gir erstatning dersom du blir påført en varig medisinsk skade. De fleste av disse forsikringene gir erstatning fra 1 % varig medisinsk invaliditet. Prosentsatsen settes etter en vurdering av skaden og på bakgrunn av et tabellverk.

Private ulykkesforsikringer

Private ulykkesforsikringer fungerer på samme måte som de kollektive ulykkesforsikringene. De har normalt dekning av behandlingsutgifter med fradrag for egenandel og invaliditetserstatning fra 1 %. Forsikringssummen avgjøre hvor mye man får i erstatning.

Reiseforsikringen

Mange har også tegnet ulykkesforsikring under reiseforsikringen sin. Her dekkes også behandlingsutgifter og invaliditet. I tillegg kan du få erstatning for ting som har blitt skadet og ødelagt ved skadehendelsen.

Når det gjelder kollektive og private ulykkesforsikringer, er det verdt og merke seg at du kan få utbetalinger fra alle forsikringene du har. Det er altså ingen forsikringer som kommer til fradrag. Jo flere forsikringer du har, jo høyere erstatningsutbetaling kan du få. Det er derfor viktig at du sjekker alle forsikringer, og at du melder inn skaden til alle selskaper dersom du har vært utsatt for en ulykke.

Bruk av advokat

Våre advokater har lang erfaring med personskadesaker og kan hjelpe deg med saken ovenfor forsikringsselskapene.  Vi anbefaler at du bruker advokat til å hjelpe deg med å få riktig erstatning.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om forsikringsdekning ved personskade

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

6 gode grunner til å bruke advokat ved personskade
Trafikkskadet – slik kan du få høyere erstatning