Visste du at kommunen er pålagt å følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven?

Ulovligheter oppstår dersom det, uten at det er søkt om godkjenning på forhånd, igangsettes søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.

Nærmere om ulovligheter

Etter gjennomlesing av bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 20-1 kan en se at en rekke tiltak er søknadspliktige jf. § 20-2.

Blant annet omfattes oppføring av innhengning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger samt alle former for fasadeendring m.m. En bør derfor som hovedregel, før en foretar fysiske inngrep på egen eiendom, tenke at dette er noe som kan være underlagt krav om godkjenning fra kommunen.

Litt mer konkret vil ulovligheter eksempelvis kunne være bygninger plassert for nære nabogrenser, ulovlige støttemurer, ulovlig bygde terrasser, ulovlig utleie, tiltak innenfor 100-meters beltet mot sjø og vassdrag, m.m.

Kommunens oppfølgingsplikt

Kommunens plikt til å følge opp ulovligheter følger av plan- og bygningsloven § 32-1. Bestemmelsen lyder som følgende:

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.

Hovedregelen er altså at alle ulovligheter skal forfølges. Dette må ses i sammenheng med kommunens tilsynsplikt etter plan- og bygningsloven § 25-1.

Som det fremgår trenger imidlertid ikke kommunen å forfølge mindre overtredelser. Vurderingen av hva som utgjør overtredelser av mindre betydning tilhører kommunens forvaltningsskjønn. Dette innebærer at kommunen har en viss adgang til å prioritere hva som skal følges opp. Ettersom en beslutning om dette ikke utgjør et enkeltvedtak, kan beslutningen heller ikke påklages.

Konsekvensene av ulovligheter

Dersom det avdekkes ulovligheter kan kommunen pålegge den det gjelder å rette eller stanse forholdet, jf. plan- og bygningsloven § 32-3, og/eller ilegge tvangsmulkt (§ 32-5) samt overtredelsesgebyr (§ 32-8).

Når det gjelder pålegg om stans og retting så skal det settes en frist for oppfyllelse overfor tiltakshaver. I visse tilfeller kan slike pålegg også kreves med øyeblikkelig virkning. Her er det imidlertid forutsatt at det foreligger ulovlige forhold som kan medføre fare eller uopprettelig skade. Kommunen har derfor også mulighet til å innhente bistand fra politiet til å få gjennomført et pålegg som skal gis øyeblikkelig virkning.

Tvangsmulkt innebærer en plikt til å betale et pengebeløp ved brudd på lovbestemte vilkår. Det fastsettes for å få gjennomført pålegg innen en angitt frist. Det er en forutsetning for tvangsmulkt at pålegget lar seg gjennomføre, og det kan derfor ikke pålegges dersom det foreligger hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den skyldige.

I motsetning til tvangsmulkt så krever ileggelse av overtredelsesgebyr at det foreligger skyld hos tiltakshaver. Det skal imidlertid ikke mye til for å konstatere skyld dersom det først er slått fast at det foreligger en ulovlighet jf. forarbeidene. Formålet med overtredelsesgebyret er å virke pønalt. Den ansvarlige har derfor krav på særskilt varsling før gebyret vedtas og skal gis anledning til å uttale seg innen en frist på minimum tre uker. Varselet skal være skriftlig.

Les mer i artikkelen under om søknad tilknyttet byggetillatelse for å unngå tvist om ulovligheter:

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/na-trenger-du-ikke-soke-om-byggetillatelse

Kontakt Tønsbergadvokatene

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i boligtvister. Opplever du problemer med enten egen utbygging eller naboens vil Tønsbergadvokatene rådgi deg om hvordan du bør gå frem. 

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr. 100 000,-. Forsikringen gjelder som regel i alle type saker, men det er likevel visse unntak. Tønsbergadvokatene kan reglene og unntakene, og kan bistå deg gjennom hele prosessen. Ta kontakt for en uforpliktende prat.