Klage på vedtak i byggesaker

Enten om en søknad resulterer i byggetillatelse eller avslag kan du klage på vedtaket. Det kan være ulike forhold som gjør at du ønsker å klage. Tønsbergadvokatene kan hjelpe deg gjennom hele klageprossessen.

Hvilke vedtak kan du klage på

Du kan klage på både avslag eller godkjenning på enkeltvedtak. Dette innbærer et bredt spekter av saker. Noen eksempler er byggetillatelser eller avslag, deling og seksjonering, reguleringsplaner, sikring av byggeplass og opprydding av tomt.

Tilknytning til saken

For å klage på et vedtak, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse. Som part i byggesaken regnes de som vedtaket retter seg mot, eller de som vedtaket direkte gjelder for.

De som har rettslig klageinteresse er de med en viss tilknytning til saken. Dette er for eksempel naboen som får redusert utsikt som følge av et byggeprosjekt, eller gjenboeren som får økt innsyn i sin bolig.

Kommunen vurderer i hver sak om det foreligger rettslig klageinteresse.

Klagefrister

Fristen til å levere en klage er tre uker fra du mottak vedtaket. Dersom du ikke er mottaker av vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med, eller burde blitt kjent med vedtaket.

Klagen må leveres skriftlig. Du må videre begrunne hvorfor du klager og hvordan du ønsker vedtaket endret.

Hvordan klagen utformes er viktig, og det hjelper om den skrives av en erfaren advokat. Siden klagefristen er kort, er det viktig å ta kontakt med Tønsbergadvokatene straks du har blitt kjent med vedtaket du ønsker å få endret. Da får vi tid til å grundig utforme klagen og gjøre oss kjent med din situasjon.

Kommunen kan omgjøre vedtaket dersom de mener klagen er begrunnet. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, sendes saken til klageinstansen for overprøving.

Utsatt iverksetting av vedtak

Det kan også være av interesse å stoppe arbeidet i byggesaken inntil klagen er avgjort. Tønsbergadvokatene hjelper deg med å utforme en god begrunnelse for utsatt iverksetting av vedtak.

Ønsker du å klage på et vedtak i en byggesak?

I slike saker kan du ha krav på dine advokatutgifter dekkes av din innboforsikring. Hos Tønsbergadvokatene hjelper vi deg alltid med å undersøke om advokatutgiftene dekkes.

Hvis du når frem med klagen, har du rett til å få dekket dine sakskostnader etter forvaltningsloven § 36.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.