Nå trenger du ikke søke om byggetillatelse

Nye endringer i byggereglene gjør at du nå blant annet kan sette opp garasje eller liknende på inntil 50 kvm uten å søke kommunen om tillatelse. Du trenger da heller ikke å sende ut nabovarsel.

Søknadsplikt

Som regel må du ha byggetillatelse for det meste du skal bygge. Dette gjelder enten du skal utvide huset eller sette opp en garasje. Før du skal sette i gang er det viktig å byggemelde endringene slik at du får nødvendige godkjenninger. Med riktige godkjennelser slipper du unødvendige problemer i etterkant av tiltaket. Dersom du bygger uten byggetillatelse kan du i verste fall bli pålagt å endre bygget tilbake for egen regning.

Nabovarsel

Dersom du skal bygge noe som krever søknad til kommunen må du i tillegg sende ut et nabovarsel. Dette gjøres ved at du sender ut et fastlagt skjema sammen med nødvendig dokumentasjon.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/eiendom/klage-vedtak-advokat

Nye regler

Fra 1. juli 2015 trådte de nye reglene om byggetillatelse i kraft. Disse medfører at flere tiltak nå er unntatt søknadsplikt. Du trenger da heller ikke å sende ut nabovarsel for disse tiltakene. Du kan nå bygge garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 kvm uten å søke om byggetillatelse. Bygget kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter. Bygningen må oppføres i én etasje og kan ikke ha kjeller. Bygget kan ikke benyttes til beboelse og kan heller ikke brukes til overnatting. Du kan også bygge på huset med balkong, åpent inngangsparti eller sykkelbod på maksimalt 15 kvm. Tilbygget kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.

Må være i samsvar med reguleringsplan

Du må imidlertid være oppmerksom på at tiltaket må være i samsvar med eventuell reguleringsplan for området og regelverket for øvrig. Det kan for eksempel være gitt bestemmelser om maksimum utnyttelsesgrad for eiendommen. Eiendommen kan også ligge i et område hvor det gjelder et generelt byggeforbud. Det kan også foreligge privatrettslige begrensninger som gjelder uavhengig av om tiltaket er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. I borettslag eller sameier kan slike begrensninger følge av interne vedtekter. Det kreves her normalt samtykke fra borettslaget eller sameiet.

Varslingsplikt

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig skal kommunen ha beskjed når bygget er ferdig. Det er ditt ansvar å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket og reguleringsplan.