Eiendomsmegler måtte erstatte fellesgjeld

Eiendomsmegler hadde oppgitt feil fellesgjeld i prospektet. Kvinnen mente at megler skulle erstatte differansen. Tønsbergadvokatene hjalp til i saken.

Fellesgjeld høyere enn eiendomsmegler hadde oppgitt

Hun kjøpte en leilighet i et borettslag på våren. Da hun mottok selvangivelsen, så hun at fellesgjelden på leiligheten var mye høyere enn det hun hadde fått opplyst ved kjøpet. Hun henvendte seg til eiendomsmegler som hadde solgt leiligheten. Ettersom han hadde oppgitt feil fellesgjeld i prospektet, mente hun at megler måtte erstatte differansen.

Eiendomsmegler hadde oppgitt den fellesgjelden og de månedlige felleskostnadene som leiligheten hadde før salget kom i stand. Det fremgikk av prospektet at borettslaget hadde vedtatt å ta opp lån for å dekke vedlikehold. Ved nærmere undersøkelser fant Tønsbergadvokatene ut at låneopptaket allerede var foretatt før leiligheten ble solgt.

Eiendomsmeglers plikt

Eiendomsmegler har en plikt til å dra omsorg overfor kjøper når megler har i oppdrag å foreta salget. Det inngår i meglerens omsorgsplikt å innhente opplysninger og å foreta undersøkelser om fellesgjeld. Da megleren fikk oversendt vedtaket fra borettslaget, skulle han ha undersøkt om fellesgjelden var økt.

Hvilke opplysninger kjøperen har krav på å få av megleren følger av eiendomsmeglingsloven § 6-7. Når megleren har unnlatt å gi opplysninger som kjøperen har grunn til å regne med å få, kan megleren bli erstatningsansvarlig.

Innvirkning på kjøpsavtalen

Hvor stor andelen i fellesgjeld er har direkte innvirkning på kjøpsavtalen. Mange har begrensninger i sitt lånetilsagn og det begrenser salgssummen. Det er ofte slik at kjøpere sammenligner prisen på de ulike leilighetene når de skal kjøpe bolig. Da er det vanlig å ta hensyn til andelen fellesgjeld. Kjøperen må dermed kunne forvente å få korrekte opplysninger om fellesgjeld og felleskostnader fra megleren.

Tønsbergadvokatene reklamerte til megleren som hadde solgt leiligheten og krevde erstatning for differansen i fellesgjelden. Megler avviste kravet og viste til at han hadde gitt de opplysningene som forelå da leiligheten ble lagt ut for salg.

Tønsbergadvokatene viste til at det ble opplyst i salgsoppgaven at det var vedtatt arbeider på bygningen, men at det ikke fremgikk at det var vedtatt økning av husleie eller at låneopptak var foretatt. Protokollen fra generalforsamlingen ble først fremlagt i signaturmøtet.

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Saken ble behandlet av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Nemnda mente at selv om megleren ikke visste det konkrete beløpet på denne leilighetens andel av økningen i fellesgjeld, måtte han ha opplyst om at den ville øke. De mente derfor at megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk jf eiendomsmeglingsloven §6-3. Nemnda mente eiendomsmegler måtte erstatte fellesgjeld. Vår klient ble tilkjent en erstatning som tilsvarte differansen på oppgitt fellesgjeld og fellesgjeld som fremgikk av årsoppgaven. Advokatutgiftene og utlegg i forbindelse med saken ble også dekket.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved tvister med eiendomsmegler

Relaterte saker:

Bolig var mindre i areal enn hva selger sa
Kjøpte hus med feil og mangler på terrasse