Hytteeier vant frem med krav om felling av to bjørketrær

Saker om trær kan havne i retten. Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom hvor en hytteeier vant frem med krav om felling av to bjørketrær som sto på naboeiendommen.

Disse to bjørketrærne var de to største av flere trær som sto på nabotomten, og de sto cirka 75 meter fra nabogrensen. Lagmannsretten la til grunn at naboen ville få litt sjøutsikt dersom disse to bjørkene ble hogget og viste til den positive opplevelse det gir å kunne se på sjøen. Naboen ville ikke frivillig hogge trærne. Han ønsket å ha trærne stående for å ha til ved og for å drive hugst på fritiden.

Lagmannsretten kom til at naboen ikke hadde gode nok argumenter for å beholde trærne og fastslo at de kunne felles. Det ble også lagt vekt på at naboen tidligere hadde gitt tillatelse til å hogge andre trær på tomten sin.

  • Naboloven angir regelverket

Det største problemet for mange boligeiere er hvordan de kan få naboen til å fjerne høye trær som står inne på naboeiendommen.

Reglene i naboloven kan gi deg rett til å kreve felling av naboens trær. Loven skiller mellom de tilfeller hvor treet står nærmere nabogrensen enn 1/3 av trehøyden, og de tilfeller der treet står lengre unna.

  • Trær som står nærmere ditt hus enn 1/3 av trehøyden

Hvis treet står nærmere ditt hus, hag eller tun enn 1/3 av trehøyden, gjelder naboloven § 3. I disse tilfellene kan du kreve treet felt dersom treet er til «særlig ulempe eller skade for deg». Videre må det ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde treet.

Det er ikke krav om noen stor ulempe eller skade, men den må være reell. De vanligste ulempene for deg er at treet skygger for solen eller utsikten eller at det er fare for at treet faller ned. Jo mer av eiendommen som ligger i skyggen, jo bedre sak har du. Innunder betegnelsen «Ulempe» gjelder også nedfall av kvister, løv, kongler eller snø fra treet ned på din tomt.

I rettspraksis er det eksempler på trær som er blitt felt fordi hagene til naboen har blitt liggende i skygge store deler av dagen på grunn av trærne. Dette forsterkes hvis du har liten tomt, slik at det er hele hagen som blir liggende i skygge.

Du kan ikke få fjernet treet hvis naboen har en god grunn for å beholde det. Vanlige argumenter for å beholde treet er at det beskytter mot innsyn og vær og vind eller at det er fint å se på.

  • Trær lenger unna

Trær som står lenger vekk fra tomten din enn 1/3 av trehøyden kan du også få fjernet etter reglene i naboloven, men her er vilkårene litt strengere. Vilkåret er at treet må utgjøre en «urimelig ulempe» etter lovens § 2.

  • Rettshjelpforsikring i nabotvister

I nabotvister som omhandler trær har man normalt forsikringsdekning av utgifter til advokat via sin bolig- eller hytteforsikring. Forsikringen dekker langt på vei dine utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist.

Vi i Tønsbergadvokatene har god kompetanse innen nabotvister. Ta gjerne kontakt med oss!