Nabomerknad til nabovarsel

Når man i naboforhold bor tett ved hverandre er det ikke uvanlig med uenigheter når det kommer til byggeprosjekter på naboeiendommen. Man kan som nabo blant annet ha frykt for økt innsyn eller redusert utsikt. Før man har lov til å starte ulike byggeprosjekter må det sendes søknad til kommunen. Naboene mottar nabovarsel og får anledning til å komme med motsvar i en nabomerknad.

Nabovarsel skal sendes til naboer, gjenboere og andre berørte før man sender søknad om byggetillatelse til kommunen, jf plan- og bygningsloven § 21-3 første ledd. I dette nabovarselet skal beskrivelsen av det planlagte tiltaket være tydelig beskrevet, slik at naboene kan vurdere hvorvidt de blir berørt av tiltaket.

Dersom du mottar nabovarsel om et byggeprosjekt du ønsker å klage over, leverer du en nabomerknad.

Nabomerknad

Det finnes flere forhold ved tiltaket som kan klages over i en nabomerknad.

Primært kan man klage om tiltaket vil være i strid med de krav som stilles etter plan- og bygningsloven. Under behandlingen av søknaden er det disse kravene kommunen først og fremst skal vurdere.

Siden kommunen kun skal ta stilling til kravene etter plan- og bygningsloven, kan et byggeprosjekt som har fått tillatelse av kommunen, fortsatt bryte med «tålegrensen» i naboloven. I slike tilfeller kan naboen reise søksmål mot naboen for å rette opp de naborettstridige forholdene.

Hvordan behandles en nabomerknad?

Nabomerknaden sendes til den som søker om byggetillatelse. Den ansvarlige for byggeprosjektet legger nabomerknaden sammen med søknaden som sendes til kommunen, og kommunen behandler merknadene sammen med søknaden.

Kort svarfrist

Merknader må komme til søkeren innen to uker etter at varselet er sendt, jf plan- og bygningssloven § 21-3 første ledd. Denne korte svarfristen gjør at man bør kontakte advokat så fort man mottar et nabovarsel man ønsker å klage på. Det er viktig at nabomerknaden utformes så godt som mulig slik at kommunen får opplyst de forholdene ved søknaden som er avgjørende.

Har du mottatt et nabovarsel?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene. Vi har erfaringen du trenger for å hjelpe deg med nabomerknaden. Hos oss påløper det ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med Tønsberg advokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.