Kan du forvente å bli informert om utbyggingsplaner i nabolaget?

Du har kjøpt en eiendom i landlige omgivelser. Så får du vite at det uberørte naboarealet også skal bebygges. Skulle selger fortalt om utbyggingsplaner?

Utbyggingsplaner og reguleringsplaner kan endres

For de fleste som kjøper eiendom er omgivelsene av betydning. Som kjøper har du en undersøkelsesplikt, men det er begrenset hva man finner uten å foreta større undersøkelser. Ofte er du henvist til den informasjon du mottar av kjøper og selger. Det er alltid en risiko for bebyggelse eller annen bruksendring på tilliggende eiendommer. Eierskifte kan medføre nye planer og reguleringsplaner kan endres. Denne risiko må i utgangspunktet bæres av den som til enhver tid eier en eiendom.

Om utbyggingsplanene forelå før du kjøpte

Selger (og megler) har opplysningsplikt om alle forhold de må anta er av betydning for kjøper, og som de kjenner til. Opplysningsplikten går som regel foran kjøpers undersøkelsesplikt. Tanken er at en informert kjøper selv får vurdere om han vil ta risikoen for endring av omgivelsene.

Selger kjenner ofte området, naboene og evt. planer bedre. Kjøper du eiendom av en utbygger er det ofte flere hytter til salgs, og kanskje også uutnyttet areal. Ut fra alminnelige regler om lojalitetsplikt skal selger opplyse om konkrete tiltak og utbyggingsplaner. Men hvor langt strekker plikten seg?

Utbyggingsplaner kan være mer eller mindre konkrete. Alle ideer starter i noens hode. De kommer deretter gjerne til uttrykk før prosessen med å realisere planene settes i gang. Her kan veien være lang. Det må inngås avtaler, søkes om tillatelser, konsesjon, dispensasjoner o.l. Finansiering må på plass. Det er i det hele mange hindre som må forseres på veien.

Konklusjonen er likevel at selger må opplyse om det han vet. Enten det dreier seg om løse planer eller kun formalia gjenstår. Foreligger det slik manglende opplysninger har kjøper krav på prisavslag/erstatning eller heving, alt etter forholdene.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om eiendomskjøp

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Bolig var mindre i areal enn hva selger sa – hva kan du kreve i prisavslag?