Landbruksunntaket

Ønsker du å løse inn festetomten din?

Innløsning av festetomter er høyaktuelt for tiden siden mange festere ønsker å eie festetomten sin. En del festere som krever innløsning av sin festetomt får til svar at innløsning ikke kan kreves på grunn av landbruksunntaket.

Landbruksunntaket

Landbruksunntaket gir grunneier rett til fritak for innløsning dersom festetomten tilhører en landbrukseiendom, og inntektene fra eiendommens samlede bortfestede areal som tilskudd til eiendommens driftsgrunnlag, tilsier at innløsning ikke bør skje. I cirka halvparten av dagens festeforhold kan grunneier påberope seg dette unntaket.

Landbruksunntaket gjelder kun fritidseiendommer

Det er viktig å være klar over at landbruksunntaket gjelder kun for fritidseiendommer. Bolighus kan derfor ikke nektes innløst etter denne bestemmelsen.

Tomtefesteloven § 32

Innløsningsretten er hjemlet i tomtefesteloven §32, og spørsmålet blir videre om unntaket i lovens §34 tredje ledd, jfr. forskrift av 08.06.2001 nr 570 §4 for landbrukseiendommer, kommer til anvendelse.

Hvorfor har man et landbruksunntak?

Hensynet bak landbruksunntaket er at man skal sikre inntektsgrunnlaget for de som driver landbruk. Formålet med reglene som begrenser festerens innløsningsrett når tomten hører til en landbrukseiendom, er å verne om inntektsgrunnlaget i næringen.

Vilkår

Det er flere vilkår som alle må være oppfylt for at gårdseiendommen kan påberope seg landbruksunntaket, og det er grunneieren som påberoper seg landbruksunntaket som må dokumentere at vilkårene er oppfylt.

  • Eiendommen må ha et totalareal på over 100 dekar inkludert festetomtene og fulldyrket mark må være minst 20 dekar.
  • Inntektene fra festetomtene, etter lovlig regulering av festeavgiftene, må utgjøre et årlig minstebeløp på til sammen kr 15 000,- konsumprisindeksregulert fra 1. januar 2006. Pr januar 2015 utgjør det ca kr 18 000,-. Det er inntektene på tidspunktet innløsningskravet ble fremsatt som er avgjørende.
  • Inntektene fra festetomtene må, etter den lovlige reguleringen, utgjøre5 % eller mer av det gjennomsnittlige årlige driftsresultatetpå landbrukseiendommen. Gjennomsnittet regnes fra alle inntekter som hører til jord-, skog-, eller hagebruk for de tre siste regnskapsårene.
  • Landbruksunntaket er innrettet mot bruk som er i drift. Dersom gårdsdriften knyttet til jord-, skog eller hagebruk er nedlagt, eller all jord eller skog som fortsatt er i drift er leid bort til andre foretak enn der grunneieren eller hans familie deltar, gjelder kun retten til å nekte innløsning dersom en kan regne med at eiendommen kan komme i drift igjen eller at bortleie vil opphøre senest fem år fra da driften ble nedlagt eller bortleid.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om tomtefeste og landbruksunntaket

Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Ønsker du å innløse festetomten din?
Nye regler ved forlengelse av festeavtaler