Fikk forsikringsutbetaling for bilen etter kollisjon

Tønsbergadvokatene ble kontaktet av en bileier som hadde overlatt bilen sin til en venn. Han kjørte med den i beruset tilstand og krasjet slik at bilen ble totalskadet.

Forsikringsselskapet avslo forsikringsutbetaling etter kollisjonen med henvisning til at føreren var påvirket. I forsikringsvilkårene pkt 9.1 d heter følgende:
Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste eller burde vite det.

Det avgjørende i denne saken var:

  • om vennen hadde hatt en langvarig og omfattende bruksrett til bilen
  • bilens hovedbruker og hvem som bestemte over den
  • hvem bilen var kjøpt inn for
  • hvem som hadde forvaltningsansvaret etc. 

Vi klagde på avslaget og anførte at vår klient fremdeles var den reelle eieren av bilen og bestemte over den. Forsikringsselskapet valgte å utbetale forsikringssummen uten rettslig behandling.

Forsikringsutbetaling etter rus

Dersom du som bileier kjører i beruset tilstand, får du ikke forsikringsdekning etter kollisjon som skyldes rus. Overlater du bilen til en venn eller et familiemedlem og denne kjører i beruset tilstand, vil skaden likevel være dekket så lenge du som bileier ikke kjente til eller burde ha kjent til at vedkommende var beruset.

Bruksadgang

Dette unntaket gjelder likevel ikke dersom bilen har blitt overlatt til en annen over lengre tid og på fast basis. Dersom du står som eier, men overlater bilen til ektefellen på fast basis, vil ektefellens kjøring i ruspåvirket tilstand altså likevel ikke være dekket. Spørsmålet om det er adgang til identifikasjon, må avgjøres etter en bred vurdering og byr på vanskelige bevisspørsmål. Å være ansvarlig for motorvognen betyr i henhold til lovens forarbeider at sikrede bevisst har overlatt ham en omfattende og relativt varig rådighet. Et vanlig, kortvarig brukslån omfattes ikke av bestemmelsen. Heller ikke en mer permanent bruksadgang utløser identifikasjon dersom sikrede står for forvaltningen av gjenstanden.

Permanent bruksadgang

Det er betydelig rettspraksis om spørsmålet. I en situasjon hvor brukeren har permanent bruksadgang over en viss periode har lagmannsretten trukket opp følgende retningslinjer for de krav som må stilles til omfanget av rådigheten:
Det er ikke tilstrekkelig at man har adgang til å låne bilen etter behov såfremt sikrede eller et annet familiemedlem er bilens hovedbruker og den som reelt bestemmer hvem som kan bruke bilen (RG 1994.1143).

Hvis derimot permanent bruksadgang er kombinert med en selvstendig rett til å bestemme over bruken av bilen, kan dette tale for identifikasjon. En slik beslutningsrett vil kunne foreligge når sikrede og øvrige familiemedlemmer disponerer egen bil. Et annet moment for identifikasjon er at du har et visst ansvar for driften i form av renhold og fylling av bensin. Derimot er det ikke nødvendig at føreren har det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold (RG 1994.1167). Et tredje moment er at bilen er kjøpt inn spesielt med sikte på brukerens behov (RG 1974.689 og 1994.1167). Kravet til «forvaltning» løser seg således opp i flere forskjellige forhold: beslutningsmyndighet i forhold til innkjøp og bruk, og ansvar for renhold, bensin og vedlikehold. Noen av disse funksjonene, men ikke nødvendigvis alle, må være overlatt føreren.

Tønsbergadvokatene hjelper deg om du har fått avslag på forsikringsutbetaling

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Syklist påkjørt av bil i Spania, fikk erstatning*
Bilansvar – hva betyr det?