Har du blitt skadet på jobben?

Dersom du blir skadet på jobb og pådrar deg en yrkesskade vil du normalt være dekket under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. I tillegg har du rettigheter etter trygdelovgivningen.

Skadet på jobb – må meldes til NAV

Forsikringen dekker utgifter og tap som følge av personskade som oppstår i forbindelse med arbeid. For at skaden skal anses som en yrkesskade må den skyldes en ulykkesskade, det vil si at rene belastningsskader ikke er dekket.
Når du har blitt skadet på jobb, skal denne meldes både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap, så snart som mulig.

Forsikringsselskapet dekker ikke de utgiftene som kan kreves dekket fra det offentlige. Når skaden er godkjent som yrkesskade hos Nav dekkes alle behandlingsutgifter av Helfo, og selskapene krever derfor at utgiftene søkes dekket der.

Forsikringsselskapets behandling av skaden

Selskapet vil ved mottatt skademelding opprette skadesak og starte innhenting av medisinske opplysninger. Noen selskaper tilbyr spesialistundersøkelser i starten av saksbehandlingen, men dette varierer.

Videre dekker selskapet under saksbehandlingen, utgifter som ikke dekkes gjennom Nav, samt inntektstap dersom sykepengene ikke dekker hele det løpende tapet du har.

Først når skaden er stabil, tidligst ett år etter du ble skadet, vil det være aktuelt å vurdere varig skade. Dette gjøres normalt ved at det innhentes en spesialisterklæring fra en spesialist på den type skade som du er utsatt for.

Når spesialisterklæring er innhentet vil det foretas ett oppgjør av skadesaken.

Erstatningen

Dersom skaden har medført en varig medisinsk invaliditet på minimum 15 % anses den som en vesentlig skade som gir rett på ménerstatning. Dette er en erstatning for tapt livsutfoldelse og følgelig en erstatning for ikke-økonomisk tap.

Videre utbetales erstatning for lidt og fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter dersom skaden har medført dette.

Selv om du klarer å komme deg tilbake i jobb etter du ble skadet, er det mulig at du har krav på erstatning for fremtidig inntektstap. Dette dersom skaden har medført at du ikke lenger har de samme valgmulighetene som du tidligere hadde i arbeidslivet eller dersom du for eksempel vil få problemer med å arbeide frem til pensjonsalder.

Erstatningsberegningen ved yrkesskader er standardisert og følger av forskrift til yrkesskadeforsikringsloven. Det er imidlertid viktig at de riktige premissene legges til grunn ved beregningen for å få riktig erstatning.

Advokatbistand i yrkesskadesaker

Yrkesskadeforsikringen dekker nødvendige utgifter til advokat ved behandling av skadesaken. For å være sikker på at skaden følges opp på riktig måte med riktig oppgjør til slutt kan det være lurt å la seg bistå av advokat under saksbehandlingen.

Kontakt Tønsbergadvokatene om du har blitt skadet på jobb

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

De 6 beste grunnene til å bruke advokat ved skade
Snekkerlærling fikk en bjelke over seg mens han var på jobb