Kan tunge løft på arbeidsplassen gi yrkesskader?

Skader etter løft har hittil ikke vært forsikret som yrkesskader. Forsikringsselskapene har ment at arbeidstakerne selv må ta risikoen for skader ved løfting.

Yrkesskader eller arbeidsulykke?

Hvis en skade skal gi rett til erstatning, krever loven at det har skjedd en arbeidsulykke. Når du blir skadet av å løfte tungt, vil det ikke alltid skyldes at det har skjedd en ulykke. Dermed faller de tunge løftene utenfor hva som er dekket av forsikring som yrkesskader.
Gradvis har det skjedd en utvikling i rettspraksis som gjør at flere får forsikringsdekning for skader etter tunge løft på arbeidsplassen.

Når blir skader etter løfting godkjent som yrkesskade?

Folketrygdloven §13-3 definerer arbeidsulykke slik:
en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet eller en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Loven krever altså at det er en ytre hendelse som påfører skaden. Når du løfter tungt, kan du bli påført skader selv om det ikke skjer noen uventet ytre hendelse. Det er grunnen til at mange opplever ikke å få forsikringsdekning for skader de har pådratt seg under tunge løft på arbeidsplassen.

Unntak fra kravet om ytre hendelse

Domstolene har etter hvert gjort unntak fra kravet om en ytre hendelse når skaden har skjedd under spesielt vanskelige og tunge løft. Også i tilfeller hvor arbeidssituasjonen er utenom det vanlige.

I en trygderettsuttalelse som ofte blir sitert heter det:
Så fremt et arbeid er utført under forhold nær faregrensen, bør det ut fra en totalvurdering bedømmes om det mest nærliggende er å godta hendingen som arbeidsulykke, det vil si hending av plutselig eller uventet art… ( Trygderettens kjennelse 26. juni 1986 i ankesak 1179/84)

Hvis løftet har vært spesielt tungt eller vanskelig i forhold til det arbeidstakeren er vant til, kan det altså gi forsikringsdekning. Dette selv om det ikke har skjedd en ulykke i lovens forstand.

Saker som ga erstatning for tunge løft

Sykepleiere som løfter pasienter i sin daglige arbeidsdag, vil eksempelvis ikke normalt få erstatning hvis de skader seg under løft. Likevel fikk en sykepleier erstatning fordi hun hadde måttet kaste seg fram for å hindre at pasienten ramlet ut av rullestolen.

Det har vært en rekke saker for domstolene som gjelder tunge og vanskelige løft.

Skader ved palleløft

I Pallekjennelsen Rt 2007 s 882 hadde en kvinne fått skader etter å ha løftet paller under et kveldsskift.

Høyesterett uttalte at det kunne stilles mindre krav til ulykkesmomentet i tilfeller hvor små avvik fra den normale arbeidsrutine lett medfører skade eller ulykker.
Som eksempler nevnte Høyesterett: 
løft av hjelpeløse og/eller urolige personer, spesielt tunge gjenstander, løft eller arbeid i vanskelig/forkjært stilling hvor arbeidet utføres under forhold som ligger nær fare/skadegrensen.

I disse sakene mente høyesterett at «det var nok med mindre avvik fra den daglige arbeidssituasjon før det anses å foreligge ekstraordinære forhold, og den skadevoldende hendelsen må bare inneholde et ganske lite uventet tilleggselement for at et ulykkesmoment anses å foreligge.»

Skadet ved feste av bolt

I en dom fra 2008 (Bolteløftdommen Rt 2008 s 1646) skulle en mann feste en bolt som veide 50 kg i en steinknuser som var to meter over bakken. Løftet måtte utføres stående på en plattform med bolten over hodet. I denne arbeidsstillingen skulle det lite til for at eksponeringen kunne føre til skade på den som løfter.

Ettersom skulderskaden var et typisk utslag av en risikofylt arbeidssituasjon, mente Høyesterett at arbeidsgiveren måtte bære risikoen for skader. Arbeidsgiver vil normalt være nærmere til å bære risikoen og kan bære de økonomiske følgene ved å forsikre seg. Høyesterett uttalte også at spesielt tunge løft i seg selv kan gi yrkesskadedekning

Utviklingen i rettspraksis viser at domstolene har blitt gradvis mer åpne for å godkjenne løfteskader som yrkesskader.

Bruk advokat ved yrkesskader

Ved utredningen av om du har rett til yrkesskadeerstatning har du rett til å la deg representere av advokat. Forsikringsselskapene vil ofte dekke advokatutgiftene under utredningen.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved yrkesskader og erstatning!

Kontakt advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055.

Relaterte saker:

Fikk bjelke over seg når han var på jobb
Har du blitt skadet på jobben?