Kjøpt bil av næringsdrivende eller privatperson?

Dersom du oppdager feil ved bilen du har kjøpt kan det være av stor betydning om du kjøpte bilen av en næringsdrivende eller privatperson.

Hvis du oppdager feil på bilen du har kjøpt, må du først vite om du har kjøpt bil av næringsdrivende eller privatperson. Det har stor betydning for hva du har rett på.

Bakgrunnen for dette er at ulike lover kommer til anvendelse i de to situasjonene. Når det gjelder kjøp mellom forbruker og næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. For øvrige kjøp vil kjøpsloven regulere forholdet. Forbrukerkjøpsloven er laget etter modell av kjøpsloven, hvilket innebærer at flere av reglene i de to lovene er sammenfallende. Forbrukere er  gitt et sterkere vern mot selger gjennom forbrukerkjøpsloven, enn det kjøpere etter kjøpsloven er mot selger.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig

Den første sentrale forskjellen mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er adgangen til å avtale seg bort fra de to lovene. Om du har kjøpt bil av næringsdrivende, er det loven som bestemmer hvilke rettigheter du har. Om du har kjøpt bil av privatperson, kan det være bestemmelser i avtalen som kommer foran. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 3 at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven. Dette betyr at selger kan gi deg bedre rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven, men ikke dårligere. Kjøpsloven er derimot deklaratorisk. Deklaratorisk betyr at partene kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser. Selger kan altså lovlig innta en bestemmelse i avtalen om at reklamasjonsfristen skal være kortere enn det som er angitt i loven.

Når du har kjøpt bil av en privatperson, bør du derfor gjennomgå avtalen grundig, slik at du ikke får dårligere rettigheter enn det som følger av kjøpsloven.

Muligheten til å heve kjøpet når du har kjøpt bil av næringsdrivende eller privatperson

Etter både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er det adgang til å heve kjøpet. Både om du har kjøpt bil av næringsdrivende eller privatperson vil du altså kunne ha rett til å heve kjøpet. Vilkårene for å heve kjøpet er imidlertid forskjellige. Kjøpsloven krever at «mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd».
Forbrukerkjøpsloven gir deg rett på å heve avtalen «unntatt når mangelen er uvesentlig». Terskelen for å heve er altså ulik, og det skal mer til for å vinne frem med et hevingskrav etter kjøpsloven enn etter forbrukerkjøpsloven.

Forskjell på reklamasjonsreglene

Det gjelder også visse nyanseforskjeller på reklamasjonsfristene etter de to lovene. Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven angir en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist. Begge fristene må være overholdt etter de to lovene for å kunne gjøre gjeldende krav. Systemet er således det samme.

Den relative reklamasjonsfristen er lik. Uansett om du har kjøpt bil av næringsdrivende eller privatperson, må du reklamere innen «rimelig tid» etter at du har oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

I forbrukerkjøpsloven er det angitt en særregel om at den relative reklamasjonsfristen aldri kan være kortere enn to måneder. Denne særregelen styrker forbrukerens rettigheter. Har du kjøpt bil av næringsdrivende, har du kravet i behold selv om du har ventet i to måneder.

Den absolutte reklamasjonsfristen er i utgangspunktet også den samme etter de to lovene. Kjøper må reklamere senest innen 2 år etter at han eller hun overtok tingen for å ha kravet sitt i behold. Forskjellen her er at det er inntatt en ytterligere frist i forbrukerkjøpsloven for ting som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. For slike gjenstander gjelder det en utvidet absolutt reklamasjonsfrist på 5 år.

Avhjelp – kravet på retting eller omlevering

Avhjelpsbegrepet omfatter både retting og omlevering. I forbrukerkjøpsloven er utgangspunktet at forbrukeren har rett til å velge mellom retting og omlevering av tingen når det foreligger en mangel. I kjøpsloven er derimot kravet på retting og omlevering underlagt forskjellige vilkår, slik at du kan ha krav på retting, men ikke omlevering. Krav på retting (reparasjon) etter kjøpsloven er betinget av at det foreligger en mangel ved ytelsen. For å ha krav på omlevering stilles det ytterligere krav til at mangelen er «vesentlig».

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt kjøp av bil!

Kontakt advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055.

Relaterte saker:

Retting av mangler etter kjøp av bil
Selger vant i tvist om heving av bilkjøp