Kan NAV velge å se bort fra legeerklæring?

Ofte ser vi at NAV går mot behandlende legers anbefaling. F eks kan NAV hevde at søkeren har evne til å arbeide, mens behandlende lege mener pasienten er arbeidsufør. Noen gang henter NAV inn uttalelser fra rådgivende lege. Hvis denne har gjort en annen vurdering enn det søkers behandlende lege har vurdert, kan det hende NAV vil se bort fra legeerklæring fra behandler.

Har NAV rett til å se bort fra legeerklæring?

En rekke ytelser krever at det foreligger en sykdom, f eks sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Hva som skal regnes som sykdom skal bygge på hva den medisinske vitenskapen til enhver tid anser som sykdom. Det betyr at vilkårene endrer seg i takt med forskning.

For å forhindre at stønad blir gitt til personer som simulerer sykdom eller overdriver egne plager, kreves det gjerne at sykdommen blir dokumentert ved legeerklæring. Slik systemet er lagt opp er det behandlende lege som er ansvarlig for å vurdere om pasienten er syk og om vedkommende er i stand til å arbeide. Legen gjør sine vurderinger ut fra undersøkelser og objektive funn, men også ut fra pasientens egen beskrivelse av plagene.

NAV krever at det er stilt diagnose, men ikke alle diagnoser gir rett til stønad. For sykdommer som ikke er påvisbare ved objektive funn, slik som for eksempel fibromyalgi, ME og psykisk sykdom, stilles det i praksis strengere krav til bevisene. I tillegg til at diagnose må være fastslått, kreves det at det er enighet mellom legene. Dersom en ME-diagnose er stilt av lege og det ikke foreligger uenighet blant behandlerne, skal det legges til grunn av NAV.

Konklusjonen er at NAV må legge vekt på legeerklæringene fra behandlende lege.