Kan du få tillegg som ung ufør hvis du søker etter at du har fylt 36 år?

Mange lurer på om de kan søke om ung ufør tillegget etter at de har fylt 36 år.

For å få tillegg som ung ufør må du være alvorlig og varig syk før fylte 26 år. Loven krever at du søker om tillegget før du fyller 36 år.

Kan søke etter fylte 36

Tønsbergadvokatene har hatt flere saker der det er innvilget tillegg selv om søknaden er sendt etter fylte 36 år. Det kan være unntak fra fristen hvis NAV ikke har gitt god nok veiledning. Det kan også innvilges tillegg som ung ufør i saker der NAV har latt være å ta søknaden til behandling. For eksempel fordi NAV mener at saken ikke er tilstrekkelig utredet.

Mangelfull veiledning fra NAV

Hvis årsaken til at det ble søkt om ung ufør tillegg er mangelfull veiledning fra NAV, kan du ha rett til tillegget selv om du har fylt 36 år. I en kjennelse fra trygderetten TRR-2015-418, fremsatte en kvinne søknad om uførepensjon da hun var 38 år. Hun fikk rett til ung ufør tillegg.
Det heter i dommen: «Retten legger etter dette til grunn at den ankende part var falt ut av arbeidslivet før fylte 36 år, og at hun dermed ikke er ekskludert fra retten til ung ufør-tillegg i henhold til folketrygdloven § 3-21 sjette ledd.»
Uttalelsen må tolkes dithen at det er tilstrekkelig at søkeren har falt ut av arbeidslivet. Og at søkeren har har satt fram krav om trygdeytelser som følge av arbeidsuførheten før vedkommende har fylt 36 år.

Søknaden blir ikke tatt til behandling fordi den ikke er ferdig utredet

Mange som ønsker å søke om uføretrygd blir møtt med at de ikke kan søke enda fordi at saken må avklares nærmere først. Dermed rekker de å fylle 36 år før de kan søke om tillegg som ung ufør. NAVs saksbehandler kan ikke ekskludere søkeren fra retten til ung ufør tillegg ved å forlenge arbeidsavklaringsperioden fram til vedkommende er fylt 36 år. Det må være tilstrekkelig at du har falt ut av arbeidslivet. Og at du har satt fram krav om trygdeytelser før du fyller 36 år.

Sykdommen blir ikke utredet i tide

I noen tilfeller kan det være vanskelig å søke om tillegget i tide fordi sykdommen ikke er ferdig utredet før du fyller 36 år.
Etter folketrygdloven § 10-10 tredje ledd er det et vilkår at den alvorlige sykdommen er klart dokumentert.

Retningslinjene i NAVs rundskriv

Når det gjelder kravene til dokumentasjon fremgår det av retningslinjene i NAVs rundskriv: «Det må være klart medisinsk dokumentert at medlemmet ble ufør før fylte 26 år på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte. Det må også dokumenteres at sykdommen har hatt stor betydning for medlemmets funksjonsevne. Hvilken dokumentasjon som må foreligge for at vilkåret skal anses oppfylt vil variere ut fra sykdommen….» Videre heter det: «Det fremgår av Ot .prp.nr. 8 (1996-1997) at i tilfeller hvor det ikke har vært særlig kontakt med lege eller annet helsepersonell før fylte 26 år, vil det i de aller fleste tilfelle være liten grunn til at medlemmet skal komme inn under garantiordningen.»

I mange saker vil det være behov for en lang medisinsk utredning før du kan vite om du har en varig og alvorlig sykdom. Det kan være grunnlag for å søke om tillegget selv om du har fylt 36 år. Har du fått avslag på uføretrygd eller tillegg som ung ufør, bistår vi deg gjerne med å klage på vedtaket.

Kontakt advokat ved avslag

Dersom du har fått avslag på ung ufør fra NAV, kontakt Tønsbergadvokatene. Dersom du fyller de økonomiske vilkårene vil du ha krav på fri rettshjelp til å klage på vedtaket.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt ung ufør!

Kontakt advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055

Relaterte saker:

NAV snudde i sak om unge uføre
NAVs uføretidspunkt