Medhold i Trygderetten: Arbeidsrettede tiltak ikke hensiktsmessig

Det er et vilkår for å få uføretrygd at hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak er forsøkt uten at inntektsevnen er bedret. Vi bistod en mann som hadde vært utenfor arbeidslivet i ni år på grunn av sykdom. Han var fast bestemt på at han ikke ville komme tilbake i arbeid og viste motvilje mot å forsøke arbeidsrettede tiltak.

Mannen ønsket ikke å forsøke nye arbeidsrettede tiltak og søkte om uføretrygd. Søknaden om uføretrygd ble først avslått av Trygderetten fordi arbeidsrettede tiltak ikke var forsøkt.

To år senere søkte han om uføretrygd på nytt. NAV ga ham avslag fordi arbeidsrettede tiltak heller ikke nå var forsøkt. Han kontaktet advokat Randi Munkeby, som bistod ham i klagesaken mot NAV og anket saken inn for Trygderetten. Det ble anført at ytterligere arbeidsrettede tiltak ikke var hensiktsmessig, da det var åpenbart at han ikke ville komme i arbeid igjen. Dette ble dokumentert gjennom legeerklæringer fra de legene som hadde behandlet ham.

Han anførte at han hadde forsøkt flere arbeidsrettede tiltak, men ikke greid å gjennomføre arbeidsavklaring på grunn av sin helsetilstand.

Fastlegen bekreftet at det var sykdom som var årsaken til at arbeidsrettede tiltak ikke ble forsøkt. Trygderetten la avgjørende vekt på legeerklæringen fra fastlegen og viste til legens vurdering var basert på langvarig kjennskap til pasienten, og at det ikke var holdepunkter for at legen tok feil.

Trygderetten opphevet dermed NAVs vedtak og sendte saken tilbake til NAV for ny behandling.